روز من..

دلتنگی :)


قلمرو حکومت..#چالش_نوانگار_[رهایی]

 

به حال آینده گریستم..

اوایل هشتمین دهه ...به عشق آقا ...


روی دستش "پسرش" رفتولی "قولش نه"

نیزه ها تا "جگرش" رفت ولی "قولش نه"


این چه خورشید غریبی است که با حالِ نزار

پای "نعش قمرش" رفت ولی "قولش نه"


شیر مردی که در آن واقعه "هفتاد و دو" بار

دست غم بر "کمرش" رفت ولی "قولش نه"


هر کجا می نگری "نام حسین است و حسین"

ای دمش گرم "سرش" رفت ولی "قولش نه"


«صلے الله علیک یا اباعبدالله »+شعر از من نیست

++ همینجوری به عشق آقام 🖤

جا مانده ای بی قرار ...


معجزه آسمان :)


ملالی نیست جانم