نبودنت را ملالی نیست

فقط دیگر چشمانم آسمان را نظاره نمی کنند

دستانم به هیچ قلمی نمی رود

پای در هیچ میعادگاه عاشقانه ای نمی گذارم

و زبانم از عشق نمیخواند

لب هایم نمیخندند

و

قلبم نمی زند

نبودنت را ملالی نیست

فقط 

 راستش را بخواهی

من _ کمی _مرده ام

 

با صدای من بشنوید :)