آسمان سخت شاعر پرور است
معجزه می کند آسمان
اصلا شعر هر شاعر
وقت باد و باران و برف است
که سرریز میشود
آسمان که ابری شود
شاعران قلم به دست می گیرند
دست خودشان نیست
دست دلشان است
انگار دلشان گره خورده به دل آسمان
و سازشان کوک شده با ملودینسیم
وقتی مسیر اقیانوس تا جنگل را می دود
وقتی امواج را به حرکت در می اورد و
شاخ و برگ درختان را می رقصاند
شاعران نازک دل ترینند
و آسمان سخت شاعر پرور است


+ به بهانه ابری شدن آسمان شهرمان ^___^

+ با صدای من بشنوید :)