تو را میخواهم

مرا میخواهی

در امتداد خیابان سرو نشان 

در خاطراتت غرق هستم

در خاطراتم غرق هستی

از کنار هم می گذریم

تورا نمیبینم

مرا نمیبینی

کاش کتابی بود به نام تعبیر بیداری!